Dynamic DNS client trên Linux

4/5 - (1 bình chọn)

Dynamic DNS client là ứng dụng cập nhật IP động cho tên miền DDNS dành cho linux. Nó dùng để cập nhật IP của Server Web cá nhân lên tên miền chạy website của bạn trong trường hợp không có IP tĩnh. Bài viết sau dùng lệnh dành cho Centos các hệ điều hành linux khác dùng dòng lệnh tương tự.

Trong trường hợp bạn dùng CWP để chạy server cho nhiều domain thi chỉ cần update IP cho 1 domain chính. các domain khác chỉ cần CNAME về domain chính là được.

Các bước cài đặt

  • Sử dụng dòng lệnh sau để cài đặt ddclient
sudo yum install ddclient
  • Sau khi cài đặt ta tiến hành backup file cấu hình gốc để có thẻ sử dụng lại khi gặp lỗi bằng lệnh sau:
sudo cp /etc/ddclient.conf /etc/ddclient.conf.bak

Cấu hình cập nhật IP

  • Mở file cấu hình tại /etc/ddclient.conf . Tìm đến đoạn :
#use=web, web=checkip.dyndns.org/, web-skip='IP Address' # found after IP Address
  • Thêm vào dòng tiếp theo đoạn :
use=web, web=checkip.dyndns.org
protocol=dyndns2
server= đường-link-server
login= tên-đăng-nhập
password= mật-khẩu
tên-miền-cần-cập-nhật-ip
  • Trong đó đường link server tùy thuộc vào dịch vụ DynDns của các bạn . tham khảo một số đường link của Server DynDns sau:
Dyndns : members.dyndns.org/nic/update?
No-Ip : dynupdate.no-ip.com/nic/update?
Joker : svc.joker.com/nic/update?

Sau khi sửa cấu hình file của ddclient . tiếp tục chạy các lệnh sau :

systemctl enable ddclient.service
systemctl start ddclient
systemctl status ddclient

Mã Bài Viết Là : 39069282

0929235789