Hướng Dẫn Login SSH Bằng Tài Khoản Root

Vui lòng đánh giá
  • Đầu tiên mở chức năng SSH trên Synology
  • Login SSH bằng tài khoản bình thường sau đó chạy lệnh sudo -i để chuyển sang tài khoảng root
  • Tiếp tục chạy lệnh sau để đổi password của tài khoản root : synouser --setpw root 123456 với 123456 là Password
  • Sửa file sshd_config để cho phép tài khoản root đăng nhập : vi /etc/ssh/sshd_config
  • Tìm đến dòng #PermitRootLogin ... và sửa thành PermitRootLogin yes
  • Nhấn Ctr + C sau đó nhấn :wq để lưu lại
  • Khởi động lại Synology bằng lệnh : reboot
Mã Bài Viết Là : 49933086

0929235789